วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ การวัดและประเมินผลภาพรวมของแบรนด์ (Brand Health Check) และการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ดิจิทัลแบงกิ้ง (Digital Banking) ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารในกลุ่มเป้าหมาย การรับรู้ข่าวสารของธนาคารในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดทำรายงานแสดงความคุ้มค่าการใช้งบประมาณโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน (Return of investment) ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ การวัดและประเมินผลภาพรวมของแบรนด์ (Brand Health Check) และการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ดิจิทัลแบงกิ้ง (Digital Banking) ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารในกลุ่มเป้าหมาย การรับรู้ข่าวสารของธนาคารในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดทำรายงานแสดงความคุ้มค่าการใช้งบประมาณโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน (Return of investment) ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,500,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,555,712.50

วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร