banner banner

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

ตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีการกำหนดระยะเวลาในการรับฝาก โดยได้แจ้งวันที่มีสิทธิ์ถอนครบอายุไว้ที่ด้านหลังสลากทุกฉบับ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ฝาก ธนาคารจึงขอแจ้งให้ท่านตรวจสอบสลากออมสินพิเศษของท่าน หากพบว่ามีสลากออมสินพิเศษฉบับใดครบกำหนดระยะเวลาการฝากแล้ว ธนาคารขอเรียนเชิญท่านนำสลากดังกล่าวติดต่อถอนเงินครบอายุได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ธนาคารออมสินขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้วางใจใช้บริการธนาคารออมสินเสมอมา

Skip to content