วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส > การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ > คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ > คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ > คู่มือปฏิบัติงานตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คู่มือปฏิบัติงานตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

Skip to content