การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล – Government Savings Bank

หน้าหลัก > การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี