การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566

  • นโยบายและแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566-2570

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566

  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564

Skip to content