การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564

  • นโยบายและแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565-2569

  • นโยบายและแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564-2568

  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563