นโยบายและแผนด้านการบริหารจัดการองค์กร – Government Savings Bank

หน้าหลัก > การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส > การบริหารงาน > นโยบายและแผนด้านการบริหารจัดการองค์กร

นโยบายและแผนด้านการบริหารจัดการองค์กร

  • แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564-2568

  • แผนปฏิบัติงานด้านจัดการนวัตกรรม ประจำปี 2564

  • นโยบายด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม