วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

ตอนที่ 25 ฐานความยินยอม (Consent)