วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

ตอนที่ 21 ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)