วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการออนไลน์ > Mobile Banking > MyMo > สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo)

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo)

Ad

 

 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้บริการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่าน Mobile Banking (MyMo)

คุณสมบัติผู้กู้

 •  เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน / ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

จำนวนเงินให้กู้

 • ทุกอาชีพให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนสูงสุดไม‹เกินรายละ 50,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • 1. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
 • 2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้คิดเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยตาม 1. อีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

หลักประกันการกู้เงิน

 • ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

 • บัตรประจำตัวประชาชน

การสมัครขอสินเชื่อ

 • แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อผ่าน MyMo ได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

การแจ้งผลการพิจารณา

 • ธนาคารแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อผ่าน SMS และ Notification บน MyMo ภายใน 24 ชม. หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

2 ขั้นตอน 1

2 ขั้นตอน 2

2 ขั้นตอน 3

2 ขั้นตอน 4

2 ขั้นตอน 5

2 ขั้นตอน 6

 

ดาวน์โหลด MyMo Application :

Skip to content