banner banner
หน้าหลัก > บริการออนไลน์ > Mobile Banking > GSB NOW > รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บนเมนู GSB NOW

 

12648557219151 450x302

 

1 13

 

ขั้นตอนการดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก และสลากออมสิน

กดปุ่มเพื่อเลือกดู บัญชีเงินฝาก หรือ สลากออมสิน ระบบจะแสดงข้อมูลเมื่อท่านผูกบัญชีเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก หรือ สลากออมสินได้ โดยจะแสดงข้อมูลหลัก คือ ประเภทบัญชี และแสดงยอดเงินคงเหลือ

 

ขั้นตอนการดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก

P1

 

 

ขั้นตอนการดูข้อมูลบัญชีสลากออมสิน

P2

 

การแสดงผลหน้าจอเช็กยอดเงินบัญชีสลากออมสิน

ระบบจะแสดงผลข้อมูลสลากออมสินทั้งหมดตามจำนวนที่ซื้อ

2

Artboard 1ขั้นตอนการดูข้อมูลผลิตภัณฑ์

กดปุ่มเลือก “ข้อมูลผลิตภัณฑ์” สามารถเลือกดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 3 รายการ

1.ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

2.สลากออมสิน

3.ผลิตภัณฑ์บัตร

กดปุ่ม “ดูข้อมูล” หลังจากนั้นระบบจะทำการแสดงข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์

Artboard 2

ขั้นตอนการดูข้อมูลโปรโมชัน

กดปุ่มเลือก “โปรโมชัน” สามารถเลือกดูข้อมูลโปรโมชัน ทั้งหมด 6 รายการ

1.โปรโมชันเงินฝาก และสลากออมสิน

2.โปรโมชันสินเชื่อ

3.โปรโมชันบัตรเครดิต

4.โปรโมชันบัตรเดบิต

5.โปรโมชันบริการออนไลน์

6.โปรโมชันผลิตภัณฑ์

กดปุ่ม “ดูข้อมูล” หลังจากนั้นระบบจะทำการแสดงโปรโมชันของแต่ละผลิตภัณฑ์

Artboard 2

ขั้นตอนการดูข้อมูลช่วยเหลือ

กดปุ่มเลือก “ช่วยเหลือ” สามารถเลือกดูข้อมูลช่วยเหลือ ทั้งหมด 4 รายการ

1. วิธีใช้งาน GSB NOW

  • แสดงคู่มือการใช้งาน GSB NOW

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่

  • ระบบจะทำการติดต่อพนักงาน (Call Center)

3. แนะนำ / ติชม

  • ระบบจะให้ท่านกรอกข้อมูลแนะนำ / ติชมทางเว็บไซต์

4. FAQ ของธนาคาร

  • ระบบจะแสดงหน้าคำถามที่พบบ่อยบน GSB NOW

Artboard 1

ขั้นตอนการดูข้อมูลบริการพิเศษ

กดปุ่มเลือก “บริการพิเศษ” สามารถเลือกดูข้อมูลบริการพิเศษทั้งหมด 4 รายการ

1.ตรวจสลากออมสิน

  • เช็คผลการออกรางวัลสลากออมสิน

2.อัตราแลกเปลี่ยน

  • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.ค้นหาสาขา

  • ค้นหาสาขาที่ใกล้เคียงของท่าน

4.ค้นหา ATM

  • ค้นหาตู้ ATM ที่ใกล้เคียงของท่าน

5.ข่าวประชาสัมพันธ์

  • แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดของธนาคาร

จัดการบัญชี

ขั้นตอนการดูข้อมูลจัดการบัญชี

กดปุ่มเลือก “จัดการบัญชี” สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ (บัตรเครดิต สินเชื่อบัตรเงินสด บัญชีเงินฝาก และสลากออมสิน) ที่ต้องการใช้บริการได้สูงสุด 10 บัญชี รวมถึงท่านสามารถดู “วิธีใช้งาน” และสามารถ “ยกเลิกบริการ GSB NOW” ได้

Skip to content