banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมการออม หัวข้อ “ออมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันสู่สังคม” ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 – 14 ตุลาคม 2563

ธนาคารออมสินขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมการออม หัวข้อ “ออมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันสู่สังคม” ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 – 14 ตุลาคม 2563

24 ก.ย. 2563

 

แนวคิด

ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมการออมเคียงคู่สังคมไทยมามากกว่า 107 ปี โดยมุ่งเน้นปลูกฝังการสร้างจิตสำนึก สร้างวินัยให้คนไทยตระหนัก รักในการออม และด้วยสภาวการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง การส่งเสริมให้สังคมหันมาใส่ใจการออมเงินมากขึ้น เพื่อที่จะได้มีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือเกิดวิกฤติการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ขึ้นอีก จึงถือเป็นภารกิจหลักของธนาคาร

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวาดการ์ตูนส่งเสริมการออม หัวข้อ “ออมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันสู่สังคม”
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ส่งเสริมการออมให้แก่เยาวชน ลูกค้าและประชาชน ในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของธนาคารออมสิน
 3. เพื่อดำเนินการคัดเลือก และนำภาพที่ชนะเลิศการประกวดไปจัดแสดงในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

 

รางวัล

ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

รางวัลที่ 1        5,000 บาท

รางวัลที่ 2        3,000 บาท

รางวัลที่ 3        1,000 บาท

 

ประเภทประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

รางวัลที่ 1        9,000 บาท

รางวัลที่ 2        7,000 บาท

รางวัลที่ 3        5,000 บาท

 

ประกาศผล วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ผ่านทาง www.gsb.or.th และ Facebook GSB Society

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ 1 คน ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น ส่งมามากกว่า 1 ผลงาน คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานล่าสุดที่ส่งเข้าประกวด
 1. ผลงานจะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องเกี่ยวกับการส่งเสริมการออม โดยแฝงไว้ด้วยความคิดสร้างสรรค์และไอเดียแปลกใหม่ ซึ่งสามารถผลิตผลงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือวาดภาพระบายสีตามความถนัดส่วนบุคคล
 1. การส่งผลงานสำหรับภาพวาด รูปแบบไฟล์ (Format) : JPG หรือ PNG ผลงาน ขนาด A4 จำนวน 1 ผลงาน และสำหรับภาพกราฟฟิก รูปแบบไฟล์ (Format) : Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop พร้อมแนบไฟล์ JPG หรือ PNG ผลงาน ขนาด A4 จำนวน 1 ผลงาน
 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องโพสต์ภาพผลงานผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมติด #ออมอย่างสร้างสรรค์เพื่อแบ่งปันสู่สังคม #GSBsociety และ #GSBsocialbank และแคปภาพหลักฐานการโพสต์ของตนเองรวมทั้งแนบลิงค์โพสต์ดังกล่าวเพื่อประกอบการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน
 1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารออมสิน โดยธนาคารสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกสื่อของธนาคาร และสามารถปรับปรุงแก้ไขผลงานต่อเพื่อประโยชน์ในการใช้งานต่อไป
 1. คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด ประกอบด้วย คณะทำงานธนาคารออมสิน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 1. ธนาคารออมสิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินผลงาน

 

การส่งผลงาน

1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.gsb.or.th โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ พร้อมนำเสนอแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้ครบถ้วน

2. ผลงานต้องจัดส่งตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้

2.1 รูปแบบที่กำหนดสำหรับภาพวาด

– รูปแบบไฟล์ (Format) : JPG หรือ PNG

– ผลงาน ขนาด A4 จำนวน 1 ผลงาน

2.2 รูปแบบที่กำหนดสำหรับภาพกราฟฟิก

– รูปแบบไฟล์ (Format) : Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop พร้อมแนบไฟล์ JPG หรือ PNG

– ผลงาน ขนาด A4 จำนวน 1 ผลงาน

3. ส่งเอกสารใบสมัคร, ภาพหลักฐานการโพสต์ผลงานของตนบน Facebook ส่วนตัว, แนบลิงค์ยืนยันการโพสต์ผลงานดังกล่าว และไฟล์ผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ทาง Email : gsbcontest108@gmail.com เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึง 14 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น.

 

เกณฑ์การตัดสิน

 1. การสื่อความหมาย เนื้อหาและประเด็นตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 2. ความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ และมีเอกลักษณ์
 3. ความสามารถทางศิลปะและเทคนิคการนำเสนอผลงานโดนใจคณะกรรมการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ โทร 02 299 8000 ต่อ 010232 และ 010236 (ในเวลาทำการ)

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

Skip to content