banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสินออกมาตรการปรับลดเงินงวด “ผ่อนบ้านดี..มีเฮ” แบ่งเบาภาระลูกหนี้ผ่อนดี ผ่อนต่ำล้านละ 5 พันบาท/เดือน นาน 1 ปี ลงทะเบียนได้ที่ www.gsb.or.th ภายใน 30 กันยายน นี้

ออมสินออกมาตรการปรับลดเงินงวด “ผ่อนบ้านดี..มีเฮ” แบ่งเบาภาระลูกหนี้ผ่อนดี ผ่อนต่ำล้านละ 5 พันบาท/เดือน นาน 1 ปี ลงทะเบียนได้ที่ www.gsb.or.th ภายใน 30 กันยายน นี้

30 ส.ค. 2565
Skip to content