โปรโมชัน

สินเชื่อ

หน้าหลัก > โปรโมชัน > สินเชื่อ > มาตรการปรับลดเงินงวด สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบัน*

มาตรการปรับลดเงินงวด สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบัน*

Aw Online 1040x1040 Up

 

  • เป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคาร
  • ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระ
  • ไม่เคยทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • ไม่อยู่ระหว่างเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ของธนาคาร
  • ไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร

เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคาร ที่มีประวัติการผ่อนชำระดี

ปรับลดเงินงวดเป็นแบบผ่อนต่ำ ล้านละ 5,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลังจากนั้น เป็นไปตามสัญญากู้เงินเดิม/บันทึกต่อท้ายฯ (ถ้ามี) โดยมีวิธีการคำนวณเงินงวด ดังนี้

เงินงวดใหม่ = (จำนวนเงินต้นคงเหลือ x 5,000) / 1,000,000 (ปัดเอาหลักร้อย)

โดยเงินงวดใหม่ต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ต้องครอบคลุมดอกเบี้ยและชำระเงินต้นได้บางส่วน

2. ยังคงสามารถชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายในระยะเวลาตามสัญญากู้เงิน

  • การพิจารณาปรับลดเงินงวด เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงินงวดที่กำหนดใหม่ จะมีผลบังคับใช้หลังจากจัดทำนิติกรรมสัญญาที่ธนาคารออมสินสาขาที่เปิดบัญชีสินเชื่อเคหะเรียบร้อยแล้ว

ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำนิติกรรมสัญญา ณ ธนาคารออมสินสาขาที่เปิดบัญชีสินเชื่อเคหะภายในระยะเวลาที่กำหนด

ยื่นลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

 

ปุ่มตรวจสอบสิทธิ