จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เลขที่สัญญาหรือข้อตกลง วันที่ลงนาม เอกสาร
จ้างบำรุงรักษาระบบสรรหาบุคลากรภายนอก ระยะเวลา 2 ปี พรบ.03-120/2567 10 ก.ค. 2567
เช่าใช้ระบบเพื่อส่งข้อความสั้น (SMS) ในการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ พณ.พ.04-14/2567 10 ก.ค. 2567
จ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออม “ธนาคารออมสิน Presents พี่อ้อยพี่ฉอด ออมทัวร์ ออมใจ Seasons 2” พณ.พ.1-116/2567 9 ก.ค. 2567
้จ้างผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านช่องทาง TikTok ของธนาคารออมสิน พณ.พ.1-122/2567 8 ก.ค. 2567
จ้างออกแบบและตกแต่งรถเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พณ.ข.40/2567 8 ก.ค. 2567
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในงาน “สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทย สู่สากล” พณ.พ.1-118/2567 8 ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องงานจ้างปรับปรุง อาคาร 4 ชั้น 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ พรบ.03-119/2567 5 ก.ค. 2567
จ้างจัดกิจกรรม Positive Engagement ของธนาคารออมสิน พณ.พ.1-113-2567 5 ก.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบงานสงเคราะห์ชีวิต ระยะเวลา 18 เดือน พณ.พ.03-118/2567 4 ก.ค. 2567
จ้างจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับบริการ Mode ใหม่บนแอปพลิเคชัน Mymo พณ.พ.1-121/2567 3 ก.ค. 2567