เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอด GSB Change Maker 2023” ในโครงการ Step & Boost up Program ซึ่งธนาคารจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs ผ่านการอบรมให้ความรู้และทักษะที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งในด้านการบริหาร การตลาด การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาต่อยอดภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ อันเป็นการยกระดับศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาพันธ์ SME ไทย และ โครงการ Tops ท้องถิ่น โดย Central Food Retail ร่วมงาน ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

โครงการ Step & Boost up Program ประจำปี 2566 มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 920 รายทั่วประเทศ โดยการประกวด “สุดยอด GSB Change Maker 2023” นี้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึกรายบุคคล (Biz Clinic) จำนวน 10 ราย จาก 80 ราย มาประกวดแผนธุรกิจชิงทุนนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการที่มีผลงานแผนธุรกิจยอดเยี่ยมโดดเด่นและสามารถนำไปต่อยอดได้จริงที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลในครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงพร้อมทาน จาก บริษัท เพิ่มทรัพย์บุญทวี จำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว จากการนำวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมยานยนต์มาใช้ใหม่ด้วยการ Upcycling จากบริษัท กลิสเท็น ดีไซน์ จำกัด และรางวัลรองชนะอันดับ 2 ได้แก่ผลิตภัณฑ์พายสับปะรดภูแลและชีสทาร์ตสับปะรด จากบริษัท ฮัก ณ เชียงราย จำกัด