จุดเด่น

 • เพื่อการอุปโภคหรือการบริโภค
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ดังนี้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 • กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงกับธนาคาร (ส่วนกลาง) ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 40 เท่า ของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท
 • กรณีหน่วยงานทั่วไป ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 30 เท่า ของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท

โดยธนาคารให้สิทธิพิเศษให้กู้โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันกับผู้ที่ดำรงตำแหน่ง หรือผู้ที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่  25,000 บาทขึ้นไป  ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน ร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด ทั้งนี้ กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน และไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • ให้สามารถกู้ตาม 1. และ 2. รวมกันได้ ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน : ให้กู้ได้ไม่เกิน 15 ปี โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา ยกเว้น กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 15 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ยกเว้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้กู้เงินสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู  โครงการสวัสดิการเงินกู้  ช.พ.ค.  ให้ชะลอการปล่อยสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 

หลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ต้องเป็นบุคลากรตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติผู้กู้
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 3. ทำงานมาแล้วครบ 3 ปี หรือในกรณีที่ทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องใช้ผู้ค้ำประกันที่ทำงานมาแล้วครบ 1 ปี จำนวน 2 คน แทน

 

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กรณีใช้หลักประกัน ให้ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด อย่างหนึ่งอย่างใด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น
 2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

ทั้งนี้ กรณีเป็นการไถ่ถอนและชำระหนี้เดิมที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องนำหลักทรัพย์ที่ไถ่ถอนมาเป็นหลักประกันในการกู้ครั้งนี้ด้วย โดยผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินสามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักประกันที่มีหลายแปลงให้เหมาะสมกับจำนวนเงินกู้ได้