รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน  เกินกว่ารายละ  200,000  บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
 • ทั้งนี้กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้กับอายุผู้ค้ำประกันแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 2. สัญชาติไทย
 3. ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ

เอกสาร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
 3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้าหรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ สัญญาเช่า สถานประกอบการ รูปถ่ายกิจการ
 4. Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่ายของกิจการ
 6. สำเนาเอกสารหลักประกัน

หลักประกัน

 • บุคคลค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่น
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

 หลักประกันทางธุรกิจ

 • สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ