รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน  เกินกว่ารายละ  200,000  บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย
1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) MRR + 3.25
2. หลักประกันทางธุรกิจ MRR + 3.25
3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา MRR + 1.75
4. กรณีใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภท

เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของ

อัตราดอกเบี้ยตามประเภทหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3.00 ต่อปี

** ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 6.845 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 2567

 

 • ค่าธรรมเนียม

1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

หรือหลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนด

ร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า

ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
3. กรณีใช้หลักประกัน 1 ร่วมกับหลักประกันอื่น ร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 2. สัญชาติไทย
 3. ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ

เอกสาร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
 3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้าหรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ สัญญาเช่า สถานประกอบการ รูปถ่ายกิจการ
 4. Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่ายของกิจการ
 6. สำเนาเอกสารหลักประกัน

เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกัน

 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

 หลักประกันทางธุรกิจ

 • สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ