รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน  เกินกว่ารายละ  200,000  บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย

1. บุคคลค้ำประกัน

MRR + 5

2. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

MRR + 3

3. หลักประกันทางธุรกิจ

MRR + 3

4. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

MRR + 1.50

5. กรณีใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภท

เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของ

อัตราดอกเบี้ยตามประเภทหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3.00 ต่อปี

** ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 6.495 ต่อปี

 

 • ค่าธรรมเนียม

1. บุคคลค้ำประกัน

ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

2. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

หรือหลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนด

ร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า

ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

4. กรณีใช้หลักประกัน 1 ร่วมกับหลักประกันอื่น

ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

5. กรณีใช้หลักประกัน 2 ร่วมกับหลักประกัน 3

ร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
 • ทั้งนี้กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้กับอายุผู้ค้ำประกันแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 2. สัญชาติไทย
 3. ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ

เอกสาร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
 3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้าหรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ สัญญาเช่า สถานประกอบการ รูปถ่ายกิจการ
 4. Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่ายของกิจการ
 6. สำเนาเอกสารหลักประกัน

หลักประกัน

 • บุคคลค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่น
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

 หลักประกันทางธุรกิจ

 • สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ