สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

สินเชื่อธนาคารเพื่อประชาชน คุณป้า Re

จุดเด่น

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

 • ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริงและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อภายใต้โครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกประเภทรวมกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

วิธีการชำระคืน

 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้นร้อยละ 0.75 – 1.00 ต่อเดือน 
(เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)) ร้อยละ 16.20 – 21.60 ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลา
ที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ
 • มีความสามารถในการผ่อนชำระคืนธนาคาร
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

หลักประกันเงินกู้

สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้
1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

1.1 อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกัน กับระยะเวลาชำระคืน 
 ไม่เกิน 65 ปี มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้
1.2 บุคคลน่าเชื่อถือ อาชีพ รายได้แน่นอน ดังนี้ 
 รายได้ตั้งแต่เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 คน หรือ
 รายได้ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไปใช้ผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 คน
1.3 ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

2. สมุดฝากเงินธนาคารออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ

3. อสังหาริมทรัพย์

4. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)*
โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ 
 บสย. กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
*หมายเหตุ : กรณีใช้ บสย. ค้ำประกันได้เฉพาะผู้กู้ที่มีสาเหตุของการเป็นหนี้นอก
 ระบบเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ หรือหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และ
 ปัจจุบันมีอาชีพเป็นผู้ประกอบการ เพื่อช่วยลดปัญหาจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ

5. กรณีผู้กู้เป็นผู้มีรายได้ประจำ กู้วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean loan)

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย