สนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะทางการอาชีพ

สนับสนุนการอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

สร้างความมั่นคง สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และยกระดับรายได้ ให้กับผู้ประกอบการ

 

โครงการปั้นงาน ปั้นเงิน

 

 

กลับหน้าหลัก