สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ

คุณสมบัติผู้กู้ :

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินงวดแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ เป็นต้น
 • เป็นผู้ลงทะเบียนในโครงการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบของรัฐบาล
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

หลักประกัน :

 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หลักฐานการเป็นผู้ลงทะเบียนโครงการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบของรัฐบาล
 • หลักฐานแสดงมูลหนี้นอกระบบ
 • เอกสารแสดงรายได้/การประกอบอาชีพ
 • เพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ไกล่เกลี่ยหนี้ในโครงการแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาล
 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 20,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นของธนาคาร
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 งวดแรก (ชำระดอกเบี้ยปกติ)
 • ระยะเวลาชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อเดือน เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 21.60 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา บวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน หรือร้อยละ 3 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
 • ลูกค้าติดต่อยื่นขอสินเชื่อที่ธนาคารออมสินสาขา หรือ ช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
 • จำนวนเงิน 7,500 ล้านบาท
 • ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการหรือจนกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
 • เริ่มยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป