จุดเด่น

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. บุคคลธรรมดา

 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 – 1,000,000 บาท ให้ขอกู้ภายใต้สินเชื่อธุรกิจห้องแถว
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,001 – 3,000,000 บาท ให้ขอกู้ภายใต้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ SMEs

2. นิติบุคคล

 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 – 3,000,000 บาท ให้ขอกู้ภายใต้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ SMEs

ทั้งนี้ การกู้ตาม 1. หรือ 2. กรณีใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 1. เท่าของรายได้เฉลี่ย ในระยะเวลา 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 1. เงินกู้ระยะสั้น บัตรสินเชื่อหมุนเวียน ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 2. เงินกู้ระยะยาว
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ชำระคืนแบบรายเดือน  สูงสุดไม่เกินระยะเวลา 5 ปี (60 งวด)
  • วงเงินกู้เกินกว่า 500,000 – 3,000,000 บาท ชำระคืนแบบรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

ทั้งนี้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้กับอายุผู้ค้ำประกันแล้ว  ต้องไม่เกิน 65 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 2. เป็นผู้ประกอบการขายอาหาร หรือเป็นผู้ประกอบการขายอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม หรือเป็นผู้ประกอบการตามห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ต้องมีสถานประกอบการอยู่ใกล้กับสาขาที่รับเรื่องขอกู้ โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สาขารับเรื่องขอกู้สามารถตรวจสอบกิจการ/สถานประกอบการของผู้ขอกู้ได้
 4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการแน่นอน สามารถติดต่อได้

หลักประกัน

 1. บุคคลค้ำประกัน (ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)
 2. หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้ สิทธิการเช่า แผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ หรือยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ
 3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่า
 4. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)