1691381886968

 

จุดเด่น

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล : วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 – 3,000,000 บาท

ทั้งนี้ การกู้เงิน กรณีใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 1 เท่าของรายได้เฉลี่ย ในระยะเวลา 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย
1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) MRR + 3
2. หลักประกันทางธุรกิจ MRR + 3
3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา MRR + 1.50
4. กรณีใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภท

เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของ

อัตราดอกเบี้ยตามประเภทหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3.00 ต่อปี

** ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 6.995 ต่อปี

 

 • ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 1. เงินกู้ระยะสั้น บัตรสินเชื่อหมุนเวียน ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 2. เงินกู้ระยะยาว
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ชำระคืนแบบรายเดือน  สูงสุดไม่เกินระยะเวลา 5 ปี (60 งวด)
  • วงเงินกู้เกินกว่า 500,000 – 3,000,000 บาท ชำระคืนแบบรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 2. เป็นผู้ประกอบการขายอาหาร หรือเป็นผู้ประกอบการขายอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม หรือเป็นผู้ประกอบการตามห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ต้องมีสถานประกอบการอยู่ใกล้กับสาขาที่รับเรื่องขอกู้ โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สาขารับเรื่องขอกู้สามารถตรวจสอบกิจการ/สถานประกอบการของผู้ขอกู้ได้
 4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการแน่นอน สามารถติดต่อได้

หลักประกัน

 1. หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้ สิทธิการเช่า แผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ หรือยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ
 2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่า
 3. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)