สินเชื่อพัฒนาชนบท กองทุนหมู่บ้าน 50x70cm

จุดเด่น

เพื่อเป็นเงินทุน และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและสมาชิก ธนาคารออมสินยินดี สนับสนุนกลุ่มชาวบ้านที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการสินเชื่อพัฒนาชนบท ไม่ว่าจะนำไปช่วยเหลือทางด้านการศึกษา สาธารณสุข อาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆ

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ประเภทเงินกู้ระยะยาว (LT) และ/หรือประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ตามความเหมาะสมกับกองทุน โดยให้พิจารณาตามแผนงานโครงการและความสามารถในการชำระคืน ดังนี้
1. วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ให้คณะกรรมการกองทุนทุกคนค้ำประกัน
2. วงเงินกู้เกิน 3,000,000 บาท ให้ใช้หลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกองทุนทุกคนร่วมกับหลักทรัพย์ค้ำประกัน
3. กรณีเป็นลูกค้าเดิมของสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องมีประวัติการชำระหนี้ดี ทั้งนี หากผู้กู้เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้แต่มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย ให้อยู่อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเป็นผู้พิจารณา รวมทั้ง ต้องผ่านการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) อยู่ในระดับดีมาก (A) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้คณะกรรมการกองทุนทุกคนค้ำประกัน
 • วงเงินกู้เกิน 5,000,000 บาท  ให้ใช้หลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกองทุนทุกคนร่วมกับหลักทรัพย์ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

กรณีกู้ประเภทที่มีระยะเวลา (LT)

 •  ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี ชำระเงินงวดเป็นงวดราย 1,2,3,4,6 หรือ 12 เดือน ขึ้นอยู่กับที่มาของรายได้ และ/หรือตามลักษณะอาชีพ หรือกิจกรรมของกลุ่ม

กรณีเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)

 •  ให้พิจารณาทบทวนวงเงินทุก 1 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล และเป็นสมาชิก สพช.
 • มีผลกำไรจากการดำเนินงาน
 • มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

หลักประกัน

กรณีบุคคลค้ำประกัน

ให้คณะกรรมการกองทุนทุกคนลงลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกัน

กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์ของผู้กู้ หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. สมุดฝากเงินออมสิน และ/หรือสลากออมสินพิเศษ ค้ำประกันได้ไม่เกิน ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุด หรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • เป็นของผู้กู้ และ/หรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
  • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร
  • สลากออมสินพิเศษชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ซึ่งยังไม่มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลาก หรือสมุดฝากเงินเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์/สลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินได้
 2. อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเจริญสาธารณูปโภคอื่นตามจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ รถยนต์เข้าออกสะดวก ดังนี้
  • ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  • ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินโฉนดที่ดินว่างเปล่า
  • ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินห้องชุด
  • ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินโฉนดที่สวน ที่ไร่ ที่นา

ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อเขตและคณะกรรมการสินเชื่อ สำนักพหลโยธิน/ราชดำเนิน พิจารณาอนุมัติ โดยผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นผู้จำนองอสังหาริมทรัพย์ไว้กับธนาคารเพื่อประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน