สินเชื่อพัฒนาชนบท Otop

จุดเด่น

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ไม่ว่าในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข และการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ธนาคารออมสินยินดี สนับสนุนกลุ่มชาวบ้านที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการสินเชื่อพัฒนาชนบท ไม่ว่าจะนำไปช่วยเหลือทางด้านการศึกษา สาธารณสุข อาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆ

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มและไม่เกินความสามารถในการบริหารโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. กรณีกลุ่มเป็นองค์กรชุมชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม หรือเงินกองทุนที่กลุ่มมีอยู่ ณ วันที่ยื่นขอกู้ ดังนี้

  • กรณีกลุ่มเป็นนิติบุคคล ให้กู้ประเภทที่มีระยะเวลา (LT) และ/หรือ ให้กู้ประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (OD)
  • กรณีกลุ่มไม่เป็นนิติบุคคล ให้กู้ประเภทที่มีระยะเวลา (LT)

2. กรณีกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ให้กู้ประเภทมีระยะเวลา (LT) และ/หรือประเภทเบิกเกินบัญชี (OD) ทั้งนี้ ให้กู้รวมกันได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาวงเงินกู้ตามแผนงาน หรือโครงการและความสามารถในการชำระคืน

อัตราดอกเบี้ย

ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน

ระยะเวลาชำระเงินกู้

กรณีกู้ประเภทที่มีระยะเวลา (LT)

  • ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี ชำระเงินงวดเป็นงวดราย 1,2,3,4,6 หรือ 12 เดือนขึ้นอยู่กับที่มาของรายได้ และ/หรือตามลักษณะอาชีพ หรือกิจกรรมของกลุ่ม

กรณีเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)

  • ให้พิจารณาทบทวนวงเงินทุก 1 ปี

เงื่อนไขอื่นๆ

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

  • เป็นองค์กรชุมชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นสมาชิก สพช. และมีบัญชีเงินฝากเป็นบัญชีร่วมประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี “กลุ่ม……….” กับสาขาที่ขอกู้เงิน
  • มีผลงาน หรือกิจกรรมที่ทำร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขา
  • มีเงินออม หรือเงินกองทุนของกลุ่มอยู่จำนวนหนึ่ง

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

  • สมุดฝากเงินออมสิน และ/หรือสลากออมสินพิเศษ ของผู้กู้หรือของบุคคลอื่น
  • อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในทำเลที่มีความเจริญ มีสาธารณูปโภคอื่นตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
  • หลักทรัพย์อื่นให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน

เฉพาะผู้กู้เป็นผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน