วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

พระราชกฤษฎีกา

  • พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

  • พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

  • พระราชกฤษฎีกากำหนดอันพึงเป็นงานธนาคารออมสิน พ.ศ. 2491

  • พระราชกฤษฎีกากำหนดธุรกิจธนาคารออมสิน พ.ศ. 2504

  • พระราชกฤษฎีกากำหนดธุรกิจธนาคารออมสิน พ.ศ. 2505

  • พระราชกฤษฎีกากำหนดธุรกิจธนาคารออมสิน พ.ศ. 2512

Skip to content