วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

กฎกระทรวง

  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2491) ออกตามในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2491) ออกตามในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489

Skip to content