วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การให้บริการ GSB PromptPay (พร้อมเพย์)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม  
1. บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับนิติบุคคล1. บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay for Single Credit Transfer) ระหว่างบุคคลธรรมดา ผ่านช่องทางบริการ ดังนี้    
(1) Mobile Banking (MyMo) ยกเว้นให้  
(2) บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking) ยกเว้นให้  
(3) บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)    
(3.1) ไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นให้  
(3.2) เกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท รายการละ 2 บาท  
(3.3) เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 5 บาท  
(3.4) เกินกว่า 100,000 บาท รายการละ 10 บาท  
2. บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay for Single Credit Transfer) สำหรับนิติบุคคล ผ่านช่องทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking)    
(1) ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 10 บาท  
(2) เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท รายการละ 15 บาท  
3. บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (PromptPay Electronic Bill Payment) ผ่านช่องทางบริการดังนี้    
(1) Mobile Banking (MyMo) ยกเว้นให้  
(2) บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking) ยกเว้นให้  
(3) บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) รายการละ 5 บาท  
4. บริการเตือนเพื่อจ่าย (Request To Pay) โดยการรับชำระค่าสินค้าและบริการ/โอนเงิน ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) ดังนี้    
(1) บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay for Credit Transfer) ยกเว้นให้  
(2) บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (PromptPay Electronic Bill Payment) ยกเว้นให้  
5. บริการ MypromptQR การชำระเงินค่าสินค้าและบริการระหว่างร้านค้าและผู้ใช้บริการผ่าน QR Code แบบร้านค้าเป็นผู้สแกน (Business Scan Consumer – B Scan C) ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) ยกเว้นให้  
     

ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

Skip to content