banner banner

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ลักษณะบริการ

  • ให้บริการรับซื้อ และขายเงินตราต่างประเทศ จำนวน 18 สกุลเงิน ณ ธนาคารออมสินสาขา กว่า 200 แห่ง และหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Booth) ทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการใช้บริการ

  • บัตรประจำตัวประชาชน/หรือ หนังสือเดินทาง (ตัวจริงหรือสำเนา)

บริการพิเศษ

  • บริการรับ-ส่งเงินถึงที่พัก หรือที่ทำงาน
  • ให้บริการรับซื้อ หรือขายเงินตราต่างประเทศนอกสถานที่ สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการเป็นหมู่คณะ (ในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล*)

กรุณาโทรสอบถามรายละเอียดล่วงหน้า 1-3 วันทำการ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

สำหรับธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศจากธนาคาร จำนวนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เทียบเท่าร้านแลกเงินชั้นนำ ณ เวลาที่ทำธุรกรรม

  • ลูกค้าบุคคล ซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ (วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาต่อ อบรม ประชุม และทำงาน)
  • บริษัท หน่วยราชการ หรือ องค์กรของรัฐที่มีการส่งลูกค้า หรือบุคลากรไปต่างประเทศ (วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาต่อ อบรม ประชุม และทำงาน)

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. (02) 299 8000 ต่อ 010335, 010378/ (02) 299 8319

Mobile: 098-835-4703

Skip to content