วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก > อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

  ผู้ฝากทั่วไป นิติบุคคลประเภท มูลนิธิ, สมาคม, วัด
และ นิติบุคคล ที่มิได้แสวงหากำไร
นิติบุคคลประเภท บจก., บมจ., หจก. และ หสน.
1. เผื่อเรียก 0.50 0.50 0.37
2. เผื่อเรียก ( พิเศษ ) 0.90 0.90 0.65
3. เผื่อเรียก Youth Savings      
(1) ต่ำกว่า 1 แสนบาท 1.25
(2) ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป 0.50
4. เงินฝากประจำ 3 เดือน      
(1) ต่ำกว่า 100 ล้านบาท 1.15 1.15 0.85
(2) ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป 1.15 1.15 0.85
5. เงินฝากประจำ 6 เดือน      
(1) ต่ำกว่า 100 ล้านบาท 1.40 1.40 0.90
(2) ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป 1.40 1.40 0.90
6. เงินฝากประจำ 12 เดือน      
(1) ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 1.55 1.55 1.10
(2) ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท 2.55 1.55 1.10
(3) มากกว่า 3,000 ล้านบาทขึ้นไป 1.55 1.10
7. เงินฝากประจำ 24 M Plus 1.75 1.75 1.20
8. เงินฝากประจำ 36 M Plus 2.25 1.85 1.30
9. เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี 2.25
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
ประเภทเงินฝาก และวงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ
1. เผื่อเรียก 0.37 0.37
2. เผื่อเรียก ( พิเศษ ) 0.65 0.65
3. ประจำ 3 เดือน    
(1) ต่ำกว่า 100 ล้านบาท 0.85 0.85
(2) ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป 0.85 0.85
4. ประจำ 6 เดือน    
(1) ต่ำกว่า 100 ล้านบาท 0.90 0.90
(2) ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป 0.90 0.90
5. ประจำ 12 เดือน    
(1) ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 1.10 1.10
(2) ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 1.10 1.10
6. เงินฝากประจำ 24 M Plus 1.20 1.20
7. เงินฝากประจำ 24 M Plus 1.30 1.30
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
ประเภทเงินฝาก และวงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  สถาบันการเงิน
1. เผื่อเรียก 0.37
2. เผื่อเรียกพิเศษ เฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์การเกษตร 0.65
3. ประจำ 3 เดือน  
(1) ต่ำกว่า 100 ล้านบาท 0.85
(2) ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป 0.85
4. ประจำ 6 เดือน  
(1) ต่ำกว่า 100 ล้านบาท 0.90
(2) ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป 0.90
5. ประจำ 12 เดือน  
(1) ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 1.10
(2) ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 1.10
6. เงินฝากประจำ 24 M Plus 1.20
7. เงินฝากประจำ 24 M Plus 1.30
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559 เป็นต้นไป