วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อภายใต้โครงการ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1. สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน)
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน 0.85 ต่อเดือน
(2) กรณีใช้หลักประกันบางส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน 0.75 ต่อเดือน
(3) กรณีใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับการประกันสินเชื่อ 0.75 ต่อเดือน
(4) กรณีใช้หลักประกันคุ้มเต็มวงเงิน 0.50 ต่อเดือน
(5) กรณีลูกค้าที่มีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งธนาคาร (ธนาคารไม่จ่ายค่าตอบแทน) คิดอัตราดอกเบี้ยตามประเภทหลักประกัน
2. สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ PSA) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 0.75 ต่อเดือน
3.สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ)
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน 1.00 ต่อเดือน
(2) กรณีใช้สมุดเงินฝากออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ  1.00 ต่อเดือน
(3) กรณีใช้ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด 1.00 ต่อเดือน
(4) กรณีใช้สิทธิการเช่า 1.00 ต่อเดือน
(5) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 1.00 ต่อเดือน
(6) กรณีลูกค้าที่มีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งธนาคาร (ธนาคารไม่จ่ายค่าตอบแทน) 1.00 ต่อเดือน
4. สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รบผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)) 0.10 ต่อเดือน
5. สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้รายได้ประจำที่ได้รบผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19))
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน 0.35 ต่อเดือน
(2) กรณีลูกค้ามีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งธนาคาร (ธนาคารไม่จา่ยค่าตอบแทน) 0.35 ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Skip to content