วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคาร ประชาชน

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
  เงินกู้
1. กรณีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)  
 1.1 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
                    (1) กรณีลูกค้าทั่วไป 1.00 ต่อเดือน
                    (2) กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวมรวมเงินนำส่งธนาคาร 0.75 ต่อเดือน
                    (3) กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ 0.85 ต่อเดือน
                    (4) กรณีใช้หลักประกันที่สามารถประเมินราคาได้ คิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้  
                    (4.1) ราคาประเมินร้อยละ100ของวงเงินกู้ 0.50 ต่อเดือน
                    (4.2) ราคาประเมินร้อยละ 90 ของวงเงินกู้ 0.60 ต่อเดือน
                    (4.3) ราคาประเมินร้อยละ 80 ของวงเงินกู้ 0.70 ต่อเดือน
                    (4.4) ราคาประเมินร้อยละ 70 ของวงเงินกู้ 0.80 ต่อเดือน
                    (4.5) ราคาประเมินร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ 0.90 ต่อเดือน
                    (4.6) ราคาประเมินร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ 1.00 ต่อเดือน
          1.2 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อประชาชนสุขใจ) 1.00 ต่อเดือน
          1.3 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อคืนความสุข) 1.00 ต่อเดือน
          1.4 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อออมสุขใจ) 1.00 ต่อเดือน
          1.5 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ)  
                    (1) กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวมรวมเงินนำส่ง ธนาคารจ่ายค่าตอบแทน 0.75 ต่อเดือน
                    (2) กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวมรวมเงินนำส่ง หน่วยงานไม่ขอรับค่าตอบแทน 0.70 ต่อเดือน
1.6 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย) 1.00 ต่อเดือน
2 กรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)  
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน กรณีเงินกู้ระยะสั้น
MRR + 15 ต่อปี
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ By GSB) 18.00 ต่อปี
3 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้  
          3.1 กรณีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 0.25 ต่อเดือน
          3.2 กรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน กรณีเงินกู้ระยะสั้น  เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 3.00 ต่อปี
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นต้นไป  
Skip to content