วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับ ผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR -1 ไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
Skip to content