วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
                    ปีที่ 1 – 3 MRR – 2.755
                    ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 1.250
2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
                    ปีที่ 1 – 3 MRR – 2.255
                    ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.750
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
          จำนวนเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท MRR + 1.00
          จำนวนเงินให้กู้เกินกว่า 3 ล้านบาท MRR + 2.00
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป