วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ

 

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
                    ปีที่ 1 – 3 MRR – 1.800
                    ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.750
2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
                    ปีที่ 1 – 3 MRR – 1.300
                    ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.250
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร MRR + 0.25
4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ  
                    ปีที่ 1 2.000
                    ปีที่ 2 – 3 MRR – 2.745
                    ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.750
   

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

Skip to content