วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

 

ประเภท งวดที่ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
สลากออมสินพิเศษ 1 ปี 602 2.820
สลากออมสินพิเศษ 2 ปี 210 2.699
  212 2.714
  213 2.719
  214 2.675
  216 2.675
  217 2.668
  218 2.672
  219 2.688
  220 2.688
  222 2.717
  223 2.717
  224 2.716
  225 2.930
  227 2.927
  228 2.950
  230 2.950
  231 2.950
  233 2.897
  234 2.897
  236 3.226
  238 3.259
  239 3.759
  240 3.279
  241 3.278
  243 3.489
สลากออมสินพิเศษ 3 ปี 135 3.609
  137 3.422
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี 509 4.169
  510 4.116
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป  

 

Skip to content