วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

ประเภท งวดที่ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
สลากออมสินพิเศษ 1 ปี 601 2.615
สลากออมสินพิเศษ 2 ปี 205 2.801
  207 2.683
  209 2.682
  210 2.699
  212 2.714
  213 2.719
  214 2.675
  216 2.675
  217 2.668
  218 2.672
  219 2.688
  220 2.688
  222 2.717
  223 2.717
  224 2.716
สลากออมสินพิเศษ 3 ปี 126 3.988
  127 3.988
  128 3.988
  130 3.988
  131 3.921
  132 3.921
   133 3.885
  135 3.609
  137 3.422
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี 509 4.169
  510 4.116
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 เป็นต้นไป