วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบุคคล

 

1. สินเชื่อสวัสดิการหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1.1 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 0.750
(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.000
(3) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR – 0.750
1.2 สินเชื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.250
(2) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR
2 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน  
 2.1 สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ข้อตกลงสาขา (Clean Loan/บุคคลค้ำประกัน)  
(1)กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน  
(1.1) กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร MRR + 4.454
(1.2) กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ MRR + 5454
(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)  
(1.1) กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร MRR + 6.254
(1.2) กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ MRR + 7.245
2.2 สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ข้อตกลงสาขา (Clean Loan/บุคคลค้ำประกัน)  
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน  
(1.1) กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร MRR + 1.254
(1.2) กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ MRR + 2.254
(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)  
(1.1) กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร MRR + 3.254
(1.2) กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ MRR + 4.245
2.3 สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ข้อตกลงส่วนกลาง (หลักทรัพย์ค้ำประกัน)  
(1) กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด  
(1.1) ปีที่ 1-2 MRR – 1.500
(1.2) ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR – 0.500
(1) กรณีใช้ที่ดินชุด  
(1.1) ปีที่ 1-2 MRR – 1.000
(1.2) ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR + 0.500
3. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน MRR – 2.245
2. สินเชื่อไทรทอง  
2.1 สินเชื่อส่วนบุคคล  
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน  
(1.1) ลูกค้ารายเดิมสินเชื่อเคหะและสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) MRR + 3.745
(1.2) ลูกค้ารายใหม่ MRR + 6.745
(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)  
(2.1) ลูกค้ารายเดิมสินเชื่อเคหะและสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) MRR + 4.745
(2.2) ลูกค้ารายใหม่ MRR + 7.745
2.2 สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน  
(1) เงินกู้ระยะยาว  
(1.1) กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด MRR – 0.500
(1.2) กรณีใช้ที่ดินเปล่า MRR + 0.500
(2) เงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR + 1.000
2.3 สินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB PLUS)  
(1) เงินกู้ระยะยาว MRR – 1.000
(2) เงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR + 1.000
2.4 สินเชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์  
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 0.750
(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (เฉพาะกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์) MRR + 0.250
(3) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้  
ปีที่ 1-2 MRR – 1.500
ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR – 0.500
2.5 สินเชื่อบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ  
ปีที่ 1 MRR – 2.255
ปีที่ 2 MRR – 1.255
ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR – 0.500
2.6 กรณีไถ่ถอนจำนองและกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค (Re-Plus) MRR – 0.500

 

  • อัตราดอกเบี้ยกรณีผู้กู้สินเชื่อไทรทองที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันที่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดให้ปรับลดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามข้อ 2. เฉพาะปีแรก ร้อยละ 0.50 ต่อปี ยกเว้น เงินกู้เบิกเกินบัญชี
  • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี ยกเว้น สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา

มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป