วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบุคคล

 

1. สินเชื่อสวัสดิการหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1.1 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  
(1)  ผู้กู้สังกัดหน่วยงานทั่วไป  (ข้อตกลงสาขา)  

(1.1)  กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 

(1.1.1)  กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร

MRR + 0.250

(1.1.2)  กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้

MRR + 1.250

(1.2)  กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน

 

(1.2.1)  กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร

MRR + 0.500

(1.2.2)  กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้

MRR + 1.500

(1.3)  กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

(1.3.1)  กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร

MRR – 1.250

(1.3.2)  กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้

MRR – 0.250
(2)  ผู้กู้สังกัดหน่วยงานที่ทำข้อตกลงกับธนาคาร  (ข้อตกลงส่วนกลาง)  

(2.1)  กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 

(2.1.1)  กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร

MRR – 0.250

(2.1.2)  กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้

MRR + 0.750

(2.2)  กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน

 

(2.2.1)  กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร

MRR

(2.2.2)  กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้

MRR + 1.000

(2.3)  กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

(2.3.1)  กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร

MRR – 1.750

(2.3.2)  กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้

MRR – 0.750
(3)  กรณีหน่วยงานไม่รวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้  

(3.1)  กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

MRR + 3.000

(3.2)  กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน

MRR + 3.250

(3.3)  กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

MRR + 0.250
1.2 สินเชื่อ salary เปย์ (เพื่อบุคลากรภาครัฐ)  
                เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี MRR + 3.000
1.3 สินเชื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.250
(2) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR
2 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน  
 2.1 สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ข้อตกลงสาขา (Clean Loan/บุคคลค้ำประกัน)  
(1)กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน  
(1.1) กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร MRR + 4.454
(1.2) กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ MRR + 5.454
(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)  
(2.1) กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร MRR + 6.245
(2.2) กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ MRR + 7.245
2.2 สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ข้อตกลงส่วนกลาง (Clean Loan/บุคคลค้ำประกัน)  
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน  
(1.1) กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร MRR + 1.254
(1.2) กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ MRR + 2.254
(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)  
(2.1) กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร MRR + 3.254
(2.2) กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ MRR + 4.254
2.3 สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ข้อตกลงส่วนกลาง (หลักทรัพย์ค้ำประกัน)  
(1) กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด  
(1.1) ปีที่ 1-2 MRR – 1.500
(1.2) ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR – 0.500
(2 กรณีใช้ที่ดินชุด  
(2.1) ปีที่ 1-2 MRR – 1.000
(2.2) ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR + 0.500
2.4 สินเชื่อ Salary เปย์ (เพื่อพนักงานหน่วยงานเอกชน)
MRR + 4.454
3. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน MRR – 2.245
4. สินเชื่อไทรทอง  
4.1 สินเชื่อส่วนบุคคล  
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน  
(1.1) ลูกค้ารายเดิมสินเชื่อเคหะและสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) MRR + 3.745
(1.2) ลูกค้ารายใหม่ MRR + 6.745
(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)  
(2.1) ลูกค้ารายเดิมสินเชื่อเคหะและสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) MRR + 4.745
(2.2) ลูกค้ารายใหม่ MRR + 7.745
4.2 สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน  
(1) เงินกู้ระยะยาว  
(1.1) กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด MRR – 0.500
(1.2) กรณีใช้ที่ดินเปล่า MRR + 0.500
(2) เงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR + 1.000
4.3 สินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB PLUS)  
(1) เงินกู้ระยะยาว MRR – 1.000
(2) เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี MOR + 1.000
4.4 สินเชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์  
(1) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.250
(2) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้  
(2.1) ปีที่ 1-2 MRR – 1.500
(2.2) ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR – 0.500
4.5 สินเชื่อบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ  
(1) ปีที่ 1 MRR – 2.255
(2 )ปีที่ 2 MRR – 1.255
(3) ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR – 0.500
4.6 กรณีไถ่ถอนจำนองและกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค (Re-Plus) MRR – 0.500
4.7 สินเชื่อเคหะ Top up MRR – 0.500

 

  • อัตราดอกเบี้ยกรณีผู้กู้สินเชื่อสวัสดิการสาหรับหน่วยงานเอกชน และสินเชื่อไทรทอง ที่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตาม ข้อ 2 และข้อ 4 เฉพาะปีแรกร้อยละ 0.50 ต่อปี ยกเว้น เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
  • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี ยกเว้น สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา

มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นไปต้นไป

 

Skip to content