วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดสินเชื่อด้านการค้า ต่างประเทศ

1. บริการด้านการนำเข้า สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย (%)
          1.1 ตั๋วสินค้าเข้าที่ไม่ทำทรัสต์รีซีท ตั๋วสินค้าเข้าที่ทำทรัสต์รีซีท ทรัสต์รีซีทภายใต้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก THB MLR หรือ MLR บวกไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี
USD 6.00
EUR 6.50
JPY 3.75
2. บริการด้านการส่งออก
          2.1 รับซื้อลดตั๋วสินค้าออกที่มีระยะเวลา (Discounted Export Time Bill) USD 6.00
EUR 6.50
JPY 3.75
          2.2 รับซื้อ / รับซื้อลดตั๋วสินค้าออก THB MLR หรือ MLR บวกไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี
          2.3 สินเชื่อสินค้าออก (Packing Credit) THB MLR หรือ MLR บวกไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่องอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

Skip to content