วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้การให้สินเชื่อธุรกิจห้องแถว

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละต่อปี)
1. สินเชื่อธุรกิจห้องแถว
          1.1 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
                    1.1.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR + 5.00
                    1.1.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น MRR + 5.00
          1.2 กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน
                    1.2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR + 3.00
                    1.2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น MRR + 3.00
          1.3 กรณีใช้หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนด เป็นหลักประกัน
                    1.3.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR + 3.00
                    1.3.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น MRR + 3.00
          1.4 กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา เป็นหลักประกัน
                    1.4.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR + 1.50
                    1.4.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น MRR + 1.50
          1.5 กรณีใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภท คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยตามประเภทหลักประกัน
2. สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ MRR + 2.00
3. สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์
          3.1 กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 – 200,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ดังนี้
                    1. กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน 0.75 ต่อเดือน
                    2. กรณีใช้หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน 0.75 ต่อเดือน
                    3. กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา เป็นหลักประกัน 0.50 ต่อเดือน
          3.2 กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001 – 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ดังนี้
                    1. กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน MRR + 3.00
                    2. กรณีใช้หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน MRR + 3.00
                    3. กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา เป็นหลักประกัน MRR + 1.50
          3.3 กรณีผู้กู้ใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภท คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของหลักประกันร่วม
                    1. วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย Flat Rate 0.75 ต่อเดือน
                    2. วงเงินกู้เกิน 200,000 บาท MRR + 3.00
4. สินเชื่อกองทุนตั้งตัวได้ MRR + 2.00
5. สินเชื่อ Street Food
          5.1 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 5.00
          5.2 กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน MRR + 3.00
          5.3 กรณีใช้หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนด รับเป็นประกัน MRR + 3.00
          5.4 กรณีที่ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา เป็นหลักประกัน MRR + 1.50
          5.5 กรณีใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภท เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยตามประเภทหลักประกัน
6. สินเชื่อ QR รายวัน
          6.1 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 5
          6.2 กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน MRR + 3

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3.00 ต่อปี ยกเว้น  สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ตามข้อ 3.1 และ 3.3(1) เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Skip to content