วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

รถเคลื่อนที่

รถตู้ไฮเทคออกให้บริการทางการเงินลูกค้าในพื้นที่ที่ห่างไกล สร้างโอกาสเข้าถึง แหล่งเงิน ทุนแก่ประชาชน อย่างเท่าเทียมควบคู่กับการส่งเสริมนิสัยรักการออม
ธนาคารออมสินพัฒนารถตู้ไฮเทคออกให้บริการทางการเงินลูกค้าในพื้นที่ที่ห่างไกล หวังสร้างโอกาสเข้าถึง แหล่งเงิน ทุนแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมควบคู่กับการส่งเสริมนิสัยรักการออม เปิดตัวล็อตแรก 10 คัน ตระเวนให้บริการตาม ชุมชนทั่วประเทศ 28 จุด

บริการรถเคลื่อนที่เป็นโครงการที่ธนาคารออมสินได้พัฒนาขึ้น เพื่อมุ่งให้บริการทางการเงิน ทั้งด้านบริการฝาก – ถอนเงิน บริการรับคำขอใช้สินเชื่อ บริการ ATM รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่มีธนาคารเข้าไปเปิดให้บริการ ซึ่งประชาชนต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้บริการกับธนาคารที่ตั้งอยู่ต่างพื้นที่ ในบางครั้งทำให้เสียโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ รวมถึงเสี่ยงต่ออันตรายในการเก็บรักษาเงิน
เดิมธนาคารออมสินเคยเปิดให้บริการรถเคลื่อนที่มาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 ต่อมาได้ยุติให้บริการดังกล่าวไป หลังจากที่มีการตั้งสาขาของธนาคารออมสินเป็นการถาวร จนในปีนี้ ธนาคารได้รื้อฟื้นรูปแบบการให้บริการเคลื่อนที่ ขึ้นอีกครั้ง โดยได้พัฒนารถเคลื่อนที่ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการในลักษณะออนไลน์ ผ่านระบบ GPRS ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการทางการเงินจากรถเคลื่อนที่ได้เสมือนกับการเข้าไปใช้บริการที่สาขาของ ธนาคาร ทั้งนี้ รถเคลื่อนที่จะตระเวนให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตามส่วนภูมิภาคต่างๆ จำนวน ทั้งสิ้น 28 จุดบริการ อาทิ ตลาดทุ่งสองห้อง ตลาดเคหะหลักสี แฟลต กทม.ทุ่งครุ สถานีรถไฟบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศาลาประชาคมเคียนชา
จ.สุราษฏร์ธานี และหน้าตลาดสดเทศบาลทาสบเส้า จ.ลำพูน เป็นต้น

ธนาคารออมสิน ในฐานะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่ได้รับมอบนโยบายให้เป็นกลไกหนึ่งในการแก้ปัญหา ความยากจนให้กับประชาชน ธนาคารออมสินจึงได้ทำการพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริการรถ เคลื่อนที่ และหน่วยให้บริการบนที่ว่าการอำเภอ ก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของธนาคารออมสิน ที่จะอำนวยความ สะดวกให้กับลูกค้าและประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบอย่างเท่าเทียม จึงได้ขอเชิญชวนลูกค้าและประชาชน มาใช้บริการรถเคลื่อนที่ดังกล่าวได้ ซึ่งจะได้รับความสะดวกและความปลอดภัยเช่นเดียวกับธนาคารออมสินสาขา

Skip to content