banner banner

บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก

ธนาคารให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของผู้โอนที่สาขาและหน่วยให้บริการของธนาคารออมสินที่เปิดให้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. กรอกรายละเอียดใน ใบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ (Application for Outward Remittance) ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการทำธุรกรรมโอนเงินไปต่างประเทศด้วยความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงเวลา
 2. เตรียมเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์การโอนเงินตามเกณฑ์ของ ธปท.
 3. ยื่นใบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ และเอกสารประกอบที่สาขาของธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ
 4. รับหลักฐานการโอนเงิน

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ
 2. การแปลงค่าสกุลเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำรายการ (Spot Rate) หรืออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) ที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารแล้วแต่กรณี
 3. ผู้สั่งโอนสามารถขอแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งโอนเงินได้หากพบว่าข้อมูลผิดพลาด โดยผู้สั่งโอนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
 4. การโอนเงินไปต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย จะต้องขอและได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนดำเนินการ
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการ กรณีที่ผู้รับเงินโอนอยู่ในรายชื่อต้องห้าม (OFAC List) หรือกลุ่มคน หรือกลุ่มบุคคลต้องห้ามอื่น ๆ ถูกระบุว่าเป็นตัวแทนของประเทศที่ถูกมาตรการลงโทษ (Sanctioned)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเป็นสำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศก่อนโอนเงินไปต่างประเทศ คุณควรเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้พร้อม ดังนี้

 1. ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และที่อยู่ของผู้รับเงินในต่างประเทศ
 2. ชื่อและที่อยู่ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่
 3. SWIFT Code ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่
 4. เอกสารประกอบ สำหรับคนไทย ใช้เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน สำหรับชาวต่างชาติ ใช้เอกสารแสดงที่มาของรายได้

หากคุณต้องการโอนเงินไปยังผู้รับเงินที่มีบัญชีกับธนาคารในภูมิภาคยุโรป หรือกลุ่มตะวันออกกลาง คุณจะต้องสอบถามเลขที่บัญชีของผู้รับเงินตามมาตรฐานการกำหนดเลขที่บัญชี (International Bank Account Number: IBAN) จากผู้รับเงินและแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อระบุลงในคำสั่งโอนเงินเพื่อให้ผู้รับเงินได้รับเงินรวดเร็ว หากไม่ระบุ IBAN ธนาคารผู้รับเงินจะไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินและจะส่งคำสั่งโอนเงินคืนธนาคารผู้โอน

 1. กรณีผู้รับเงินในต่างประเทศ เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (Charge Beneficiary) ค่าธรรมเนียม 400 บาทต่อรายการ
 2. กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ
  • กรณีโอนเป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โครนเดนมาร์ก (DKK) โครนนอร์เวย์ (NOK) โครนาสวีเดน (SEK) ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ (CHF) หรือโอนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ให้แก่ผู้รับเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าธรรมเนียม 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศ เรียกเก็บอีก 750 บาท รวมเป็น 1,150 บาทต่อรายการ
  • กรณีโอนเป็นเงินสกุลเยน (JPY) ค่าธรรมเนียม 400 บาท และบวกค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บอีกร้อยละ 0.05 ของจำนวนเงินที่โอนต่อรายการขั้นต่ำ 1,600 บาท รวมเป็น 2,000 บาท ต่อรายการหรือมากกว่าตามที่เรียกเก็บจริง
 3. กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ โดยธนาคารรับประกันว่าเงินโอนถึงธนาคารของผู้รับเงินเต็มจำนวน (Charge Our – Full Value Transfer)
  • ค่าธรรมเนียม 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บอีก 1,100 บาท รวมเป็น 1,500 บาทต่อรายการ เฉพาะสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เมื่อโอนเงินให้แก่ผู้รับเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ค่าธรรมเนียม 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บอีก 1,300 บาท รวมเป็น 1,700 บาทต่อรายการ เฉพาะสกุลยูโร (EUR) และปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

หมายเหตุ ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่า ที่ธนาคารเรียกเก็บไว้จากลูกค้า กรณีที่เป็นการโอนเงินแบบ (Charge Our) หรือ (Charge Our – Full Value Transfer)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารเงิน

อาคาร 1 ชั้น 3 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

โทร. (662) 299-8000 ต่อ 010338 (662) 299-8201

Mobile phone: 098-835-4704

Skip to content