วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ (กรณีธนาคารเป็นผู้ดำเนินการ)  
(1) ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประเภทสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อบุคคล  
1. วงเงินขอกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท รายละ 2,000 บาท
2. วงเงินขอกู้เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท รายละ 2,800 บาท
3. วงเงินขอกู้เกิน 3,000,000 บาท รายละ 3,700 บาท
(2) ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประเภทสินเชื่อธุรกิจ ร้อยละ 0.25 ของวงเงินขอกู้หรือวงเงินขอกู้เพิ่ม ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(3) ค่าตรวจสอบสภาพที่ดินและหรืออาคาร เฉพาะกรณีที่บริษัทประเมินเป็นผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์ ครั้งละ 800 บาท
(4) ค่าตรวจสอบผลการปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร ครั้งละ 800 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

Skip to content