วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > บริการอื่นๆที่น่าสนใจ > การขึ้นรางวัลเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล > บริการรับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สาขาของธนาคารออมสิน

บริการรับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สาขาของธนาคารออมสิน

ขึ้นรางวัลสลาก

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  1. สลากที่รับขึ้นรางวัล ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน เท่านั้น
  2. รางวัลที่รับขึ้นเงิน

รางวัลที่ 2 | รางวัลที่ 3 | รางวัลที่ 4 | รางวัลที่ 5 | ราวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว |

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ทั้งนี้ รางวัลที่ 1 และ สลากงวดอื่น สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

  1. สลากจะต้องมีสภาพสมบรูณ์ ไม่มีรอยลบ ขูดขีด หรือชำรุด

ช่วงเวลาในการับขึ้นเงินรางวัล

สามารถรับขึ้นเงินรางวัลตั้งแต่ เวลา 18.00 น ของวันออกรางวัลในงวดนั้น ถึง เวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลงวดถัดไป

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล

ขอรับรางวัลเป็นเงินสด / หรือขอรับเงินรางวัลโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก (กรณีผู้ขอรับเงินรางวัลแบบโอนเข้าบัญชีต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก สำหรับบุคคลธรรมดาในชื่อของตนเอง โดยจะต้องไม่เป็น
บัญชีเงินฝากร่วม หรือบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์)

คุณสมบัติผู้ขอรับขึ้นเงินรางวัล

  1. บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  2. มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
  3. เป็นผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและ/หรือสลากการกุศล ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท เสียอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท (หรือ ร้อยละ 0.5)
  • สลากการกุศล ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล
  1. ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ธนาคารออมสินสาขา อัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล
Skip to content