วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การให้สินเชื่อ

 

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อเคหะ  
      กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Pre-payment) เพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงหลือ
2. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อธุรกิจ  
(1) การให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : Management Fee หรือค่าธรรมเนียม วิเคราะห์โครงการ : Front End Fee)  
(1.1)  กรณีใช้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS 9)  หรือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs เข้มแข็ง (PGS 10) ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากสัดส่วนการใช้ บสย. ค้ำประกันดังนี้  
– การค้ำประกันไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ – ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.35 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
– การค้ำประกันที่ไม่เกินร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 70 ของวงเงินกู้ – ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.50 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
– การค้ำประกันที่ไม่เกินร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 100 ของวงเงินกู้ – ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.70 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
(1.2)  กรณีอื่นนอกเหนือจาก (1.1) – ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.00 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
( 1.3) กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน หรือสลากออมสินพิเศษเป็นหลักประกันเต็มวงเงินกู้  
– กรณีสมุดฝากเงินออมสินเป็นหลักประกัน ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 1,000 บาท
– กรณีสลากออมสินพิเศษเป็นหลักประกัน

ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท / สัญญาเงินกู้

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 3.00 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

การต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือการทบทวนวงเงิน หรือการต่อสัญญาของวงเงินกู้ระยะสั้น (เงินกู้ตั๋วสัญญา ใช้เงิน : P/N, ตั๋วแลกเงิน : B/E หรือวงเงินเบิกเกินบัญชี : OD) – ยกเว้นห้
(2) กรณีการให้บริการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ – รายละ 1,000 บาท
(3) กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดอายุตามสัญญา  
(3.1) ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาวกรณีไถ่ถอนจำนองไปใช้บริการที่สถาบันการเงินอื่นเท่านั้น (ตลอดอายุสัญญากู้เงิน) ร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงหลือ
(3.2) ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาว กรณีสินเชื่อที่ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) Portfolio Guarantee Scheme 6 ปรับปรุงใหม่ ค้ำประกัน ที่ชำระเงินกู้เสร็จสิ้นก่อนครบระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญากู้เงินในทุกกรณี ร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ
(3.3) ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาว กรณีสินเชื่อเจ้าสัว 555 กรณี Re-Finance จากสถาบันการเงินอื่น ที่ชำระเงินกู้เสร็จสิ้นก่อนครบระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้เงินในทุกกรณี ร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ
(4) ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงิน (Commitment Fee)  
(4.1) กรณีผู้กู้ใช้วงเงินหมุนเวียนเฉลี่ย (Utilize) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ สำหรับเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน : P/N หรือวงเงินเบิกเกินบัญชี : OD เฉพาะกรณีที่ใช้ บสย. Portfolio Guarantee Scheme 6 ปรับปรุงใหม่ ค้ำประกัน ร้อยละ 1.00 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา
(4.2) กรณีอนุมัติสินเชื่อและลูกค้าไม่จัดทำนิติกรรมสัญญา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.50 ของวงเงินเสนอขออนุมัติสินเชื่อ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
(4.3) กรณีไม่เบิกใช้วงเงินสินเชื่อตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด สำหรับสินเชื่อ “เจ้าสัว” ประเภทเงินกู้ระยะยาว ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
3. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือแสดงข้อมูลทางการเงินด้านสินเชื่อ (เฉพาะสินเชื่อธุรกิจ)  
(1) ประเภทหนังสือรับรองสินเชื่อตามความเป็นจริง ฉบับละ 500 บาท
(2) หนังสือรับรองสินเชื่อแบบมีเงื่อนไข ร้อยละ 0.05 ของวงเงินที่รับรอง แต่ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อฉบับ
(3) หนังสือรับรองสินเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไข ร้อยละ 1.00 ของวงเงินที่รับรอง แต่ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อฉบับ
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองภาระสินเชื่อ  
(1) หนังสือรับรองสินเชื่อสำหรับผู้ให้หลักประกันตามกฏหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจเฉพาะที่ยื่นขอครั้งแรก หรือขออีกครั้ง เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นขอครั้งก่อน
ยกเว้นให้
(2) หนังสือรับรองสินเชื่อสำหรับผู้ให้หลักประกันตามกฏหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจเฉพาะที่ยื่นขอครั้งแรก หรือขออีกครั้งภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นขอครั้งก่อน หรือกรณีอื่นนอกจาก (1) ภาษาไทย  ฉบับละ 100 บาท
ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 100 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อแฟคตอริ่ง  
(1) ค่าวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) ร้อยละ 0.50 ของวงเงินรวมที่อนุมัติ และไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมนิติกรรม รายละ 2,000 บาท และทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มวงเงิน
(3) ค่าธรรมเนียมบริการ ร้อยละ 0.15 ของมูลหนี้ที่นำมาโอนสิทธิ หรือคิดเป็นจำนวนเงินแบบเหมาจ่ายตามระยะทาง และไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
(4) กรณีเก็บเงินไม่ตรงกำหนด คิดเบี้ยปรับเพิ่มอีกร้อยละ 3 ต่อปี ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า ผ่อนผันไม่เกิน 10 วัน หากพ้นกำหนดผ่อนผันจะคิดตั้งแต่วันผิดนัด
6. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ “โครงการสินเชื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพิ่มเครดิตการค้า”  
(1) ค่าวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมนิติกรรม รายละ 2,000 บาท และทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มวงเงิน
(3) ค่าธรรมเนียมบริการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.15 ของเงินเบิกล่วงหน้า และไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท หรือคิดแบบเหมาจ่าย ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
(4) ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ (Commitment Fee) กรณีลูกค้าใช้วงเงินเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้
7. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ “โครงการเสริมศักยภาพผู้รับเหมา SCG – Turn – Key”  
การให้บริการสินเชื่อธุรกิจ (ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : Management Fee หรือค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ : Front End Fee)  
(1) กรณีผู้รับเหมาก่อสร้าง ร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้
(2) กรณีผู้รับเหมาขนส่ง ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
8. การให้บริการสินเชื่อที่อยู่ในความดูแลของฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(1) การให้บริการสินเชื่อ (ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ Management Fee หรือค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ : Front End Fee) ทุกประเภทวงเงิน

การต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือการทบทวนวงเงิน หรือการต่อสัญญาของวงเงินกู้ระยะสั้น (เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน : P/N ตั๋วแลกเงิน : B/E หรือวงเงินเบิกเกินบัญชี : OD)

ร้อยละ 0
(2) กรณีการให้บริการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 0
(3) กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment)  
(3.1) กรณีผู้กู้ไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดอายุตามสัญญา (ตลอดอายุสัญญากู้เงิน) เฉพาะประเภทวงเงินกู้ระยะยาว กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Prepayment Fee) ร้อยละ 0
(3.2) กรณีผู้กู้ชำระตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนครบกำหนด (Prepayment Fee) ร้อยละ 0.50 ของจำนวนเงินกู้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ
(4) ค่าตรวจสภาพที่ดิน และ/หรืออาคาร เฉพาะกรณีที่บริษัทประเมินเป็นผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์ ร้อยละ 0
(5) ค่าตรวจสอบผลการปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร ร้อยละ 0
9. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อธุรกิจห้องแถวทุกประเภท ดังนี้  

(1) การให้บริการสินเชื่อธุรกิจห้องแถว

ทั้งนี้ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกรณีทบทวนวงเงิน หรือการต่อสัญญาของวงเงินกู้ระยะสั้น

 
(1.1) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หรือหลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนดเป็นหลักประกัน ร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
(1.2) กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา เป็นหลักประกัน ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
(1.3) กรณีใช้หลักประกัน (1.1) ร่วมกับหลักประกันอื่น ร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
(2) การให้บริการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 300 บาท
           (3) การให้บริการสินเชื่อ Street Food ยกเว้นให้
(4) การให้บริการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ รายละ 1,000 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

Skip to content