วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

การให้บริการ GSB Corporate Internet Banking

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับนิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking)
(1.1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
1,000 บาท
(1.2) ค่าธรรมเนียมรายปี
2,000 บาท
2. การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non – Financial)
(2.1) ตรวจสอบสรุปรายการบัญชี (Account Summary)
ยกเว้นให้
(2.2) ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Account History)
ยกเว้นให้
(2.3) ตรวจสอบรายการเช็ค
ยกเว้นให้
3. การให้บริการทางการเงิน (Financial)
(3.1) การโอนเงินรายย่อยทีละรายการ (Single Payment)
(3.1.1) บริการโอนเงินภายในธนาคาร  
(3.1.1) บริการโอนเงินภายในธนาคาร  
(ก) การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
 (ข) การโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร (3rd Party Account Fund Transfer)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(ค) การโอนเงินเพื่อซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง (PSC Online Buying)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(ง) การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.1.2) บริการโอนเงินต่างธนาคาร  
(ก) การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (Internet Banking ORFT Service) ไม่เกิน 20,000 บาท รายการละ 25 บาท ตั้งแต่ 20,001 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท รายการละ 35 บาท
(ข) บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต (ฺBahtnet)  
– ธนาคารผู้สั่งโอน 150 บาท
– ธนาคารผู้รับโอน 100 บาท
(3.2) บริการโอนเงินทีละหลายรายการ (ฺBulk Payment)
(3.2.1) บริการโอนเงินภายในธนาคาร  
(ก) บริการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Payroll)  
– ส่วนราชการ
รายการละ 5 บาท
– ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
รายการละ 10 บาท
(ข) บริการโอนเงินอื่นใดเข้าบัญชีธนาคารออมสินอัตโนมัติ (Direct Credit)  
– ส่วนราชการ
รายการละ 5 – 10 บาท ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบันทึกข้อตกลงของแต่ละผู้ใช้บริการ
– ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
รายการละ 10 – 20 บาท ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบันทึกข้อตกลงของแต่ละผู้ใช้บริการ
(3.2.2) บริการโอนเงินต่างธนาคาร  
(ก) บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติภายในวันทำการเดียวกัน (SMART Credit-Same Day) ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 20 บาท ตั้งแต่ 100,001 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท รายการละ 75 บาท และตั้งแต่ 500,001 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท รายการละ 200 บาท
(ข) บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติภายในวันทำการถัดไป (SMART Credit Next Day) ไม่เกิน 2,000,000 บาท รายการละ 12 บาท
4. ค่าจัดส่งสลากออมสินพิเศษตามที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ครั้งละ 40 บาทต่อฉบับ (ทั่วประเทศ)
5. ค่าธรรมเนียมการส่ง SMS  
– การส่ง OTP (One Time Password)
ยกเว้นให้
– การส่งยืนยันการทำรายการ
ครั้งละ 3 บาท