วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

การให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) ร้อยละ 0.25 ของวงเงินรวมที่อนุมัติ และไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท แต่เมื่อรวมทุกครั้งแล้วต้องไม่เกินรายละ 100,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมนิติกรรม รายละ 1,000 บาท และทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มวงเงิน
3. ค่าธรรมเนียมบริการ ร้อยละ 0.1-1.0 ของมูลหนี้ที่นำมาโอนสิทธิ หรือคิดเป็นจำนวนเงินแบบเหมาจ่ายตามระยะทาง และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
4. กรณีเก็บเงินไม่ตรงกำหนด คิดเบี้ยปรับเพิ่มอีก ร้อยละ 5 ต่อปี ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า ผ่อนผันไม่เกิน 10 วัน หากพ้นกำหนดผ่อนผันจะคิดตั้งแต่วันผิดนัด

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป