วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) ร้อยละ 0.25 ของวงเงินรวมที่อนุมัติ และไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท แต่เมื่อรวมทุกครั้งแล้วต้องไม่เกินรายละ 100,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมนิติกรรม รายละ 1,000 บาท และทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มวงเงิน
3. ค่าธรรมเนียมบริการ ร้อยละ 0.1-1.0 ของมูลหนี้ที่นำมาโอนสิทธิ หรือคิดเป็นจำนวนเงินแบบเหมาจ่ายตามระยะทาง และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
4. กรณีเก็บเงินไม่ตรงกำหนด คิดเบี้ยปรับเพิ่มอีก ร้อยละ 5 ต่อปี ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า ผ่อนผันไม่เกิน 10 วัน หากพ้นกำหนดผ่อนผันจะคิดตั้งแต่วันผิดนัด

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

Skip to content