วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์

การให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า บัตรออมสิน ATM บัตรออมสิน  บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ บัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน (ATM LOAN) GSB GEN CARD บัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ธนาคารออกใช้ และการให้บริการทำธุรกรรมที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
(1) กรณีทำบัตรใหม่ ครั้งละ 100 บาท
(1.1) บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์ ครั้งละ 100 บาท
(1.2) บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท ไลฟ์ ครั้งละ 100 บาท
(1.3) บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์ ครั้งละ 100 บาท
(1.4) GSB GEN CARD / GSB GEN CARD Limited ครั้งละ 250 บาท
(1.5) บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์ ครั้งละ 100 บาท
(1.6) บัตรเดบิต ออมสิน เบสิค ยกเว้นให้
(1.7) บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ครั้งละ 100 บาท
(2) กรณีทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม หรือบัตรชำรุด / สูญหาย  
(2.1) บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์ ครั้ง 100 บาท
(2.2) บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท ไลฟ์ ครั้ง 100 บาท
(2.3) บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์ ครั้ง 100 บาท
(2.4) GSB GEN CARD / GSB GEN CARDLimited ครั้งละ175 บาท
(2.5) บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์ ครั้งละ100 บาท
(2.6) บัตรเดบิต ออมสิน เบสิค ครั้งละ 100 บาท
(2.7) บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ครั้งละ 100 บาท
(3) กรณีทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม กรณีลืมรหัส ครั้งละ 50 บาท
(4) กรณีทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม กรณีที่เกิดจากธนาคาร ยกเว้นให้
2. ค่าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ รายปี  
(1) บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์ ปีละ 200 บาท
(2) บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท ไลฟ์ ปีละ 999 บาท
(3) บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์ ปีละ 599 บาท
(4) GSB GEN CARD / GSB GEN CARDLimited ปีละ 250 บาท
(5) บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์ ปีละ 400 บาท
(6) บัตรเดบิต ออมสิน เบสิค ยกเว้นให้
(7) บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ปีละ 299 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสิน โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่ใช้งานร่วมกับบัญชีเงินฝากของสาขาในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือเป็นเขตจังหวัดเดียวกัน  
(1) ถอนเงินหรือโอนเงินภายในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
(2) ถอนเงินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจังหวัดเดียวกัน ครั้งละ 15 บาท
(3) โอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจังหวัดเดียวกัน ครั้งแรกของเดือนยกเว้นให้
ครั้งต่อไป คิดครั้งละ 15 บาท
(4) โอนเงินภายในธนาคาร กรณีที่บัญชีผู้โอนและบัญชีผู้รับโอน และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสินอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
(5) โอนเงินภายในธนาคาร กรณีที่บัญชีผู้โอนและบัญชีผู้รับโอน หรือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดอยู่นอกเขตจังหวัดเดียวกัน ครั้งแรกของเดือนยกเว้นให้
ครั้งต่อไป คิดครั้งละ 15 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารอื่น โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่ใช้งานร่วมกับบัญชีเงินฝากของสาขาในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้ถือเป็นเขตจังหวัดเดียวกัน  
(1) ถอนเงินหรือโอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น ในเขตจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้
(2) ถอนเงินหรือโอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่อง
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น นอกเขตจังหวัดเดียวกัน
ครั้งละ 20 บาท
5. การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่นในการถามยอด ถอนเงิน โอนเงินภายในบัตร ภายในเดือนเดียวกัน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ครั้งละ 10 บาท ทั้งนี้ การทำรายการถามยอด
ก่อนแล้วจึงถอนเงินหรือโอนเงินถือเป็นการทำรายการ 2 ครั้ง
6. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารออมสิน ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน หรือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารเจ้าของบัญชีผู้รับโอน ไม่เกิน 10,000 บาท ครั้งละ 25 บาท
มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน
50,000 บาท ครั้งละ 35 บาท
7. ค่าธรรมเนียมการส่ง SMEs Alert รายการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสินซึ่งผู้โอนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ครั้งละ 3 บาท
8. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยใช้บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ของธนาคารออมสิน ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ในต่างประเทศ  
(1) การถอนเงินสด ครั้งละ 100 บาท
(2) การถามยอด ครั้งละ 15 บาท
9. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ATM) ของธนาคารออมสิน  
(1) การถอนเงินสด  
(1) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ Visa Plus ครั้งละ 220 บาท
(2) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ Union Pay ครั้งละ 150 บาท
(3) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ Umay Plus ครั้งละ 13 บาท
(4) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AMERICAN EXPRESS  
– บัตรในประเทศ ครั้งละ 20 บาท
– บัตรต่างประเทศ ครั้งละ 50 บาท
(5) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Non Bank  
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AEON ที่ออกโดยธนาคารในประเทศ ครั้งละ 20 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AEON ที่ลูกค้ามีสินเชื่อส่วนบุคคลกับบริษัท AEON ครั้งละ 13 บาท
(6) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด (บัตรกดเงินสดสหกรณ์) ครั้งละ 9 บาท
(7) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชุมนุมสหกรณ์บัตรสินเชื่อเงินติดล้อ ครั้งละ 13 บาท
(2) การสอบถามยอดเงินคงเหลือของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด (บัตรกดเงินสดสหกรณ์) ครั้งละ 9 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

Skip to content