วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การดำเนินการออกใบแทนกรมธรรม์การฝากเงิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. กรณีการชำรุดหรือสูญหายเกิดจากภัยธรรมชาติหรือวินาศภัย ยกเว้นให้
2. กรณีการชำรุดหรือสูญหายเกิดจากเหตุอื่น นอกจาก 1. ฉบับละ 100 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

Skip to content