วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก สินเชื่อ และบัตร > การขอ STATEMENT ย้อนหลัง ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระยะเวลา โดยเริ่มนับจากเดือนที่ขอ

การขอ STATEMENT ย้อนหลัง ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระยะเวลา โดยเริ่มนับจากเดือนที่ขอ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ผู้ฝากทั่วไป หรือรัฐวิสาหกิจ  
(1) เงินฝากประเภทเผื่อเรียก เรียกเก็บในอัตราเดือนละ 20 บาท
(2) เงินฝากประเภทเผื่อเรียก (พิเศษ) และเงินฝากประเภทอื่นนอกจากข้อ (1)  
ก. ไม่เกิน 6 เดือน เดือนละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท
ข. เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี เดือนละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาท
ค. เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เรียกเก็บในอัตรา 300 บาท
ค. เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ครั้งละ 250 บาท
ง. เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี เรียกเก็บในอัตรา 400 บาท
จ. เกิน 4 ปีขึ้นไป เรียกเก็บในอัตรา 500 บาท
2. ส่วนราชการ ยกเว้นให้
3. การขอ STATEMENT ย้อนหลัง โดยขอเป็นแผ่น DISKETTE หรือ TAPE ยกเว้นให้
(1) ผู้ฝากทั่วไป หรือรัฐวิสาหกิจ เรียกเก็บในอัตราเดือนละ 200 บาท
(2) ส่วนราชการ ยกเว้นให้

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

Skip to content