วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > Q & A มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน

Q & A มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน

 

ข้อ 1 Q : คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน

A : 1) เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SMEs , สินเชื่อธุรกิจห้องแถว ทั้งในนามบุคคลธรรมดา และในนาม นิติบุคคล ที่สถานประกอบการต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของทางการ
2) เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของทางการ
3) และต้องไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน

 

 

ข้อ 2 Q : ลูกหนี้จะขอเข้ามาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ต้องดำเนินการอย่างไร

A : ลูกหนี้สามารถลงทะเบียน ได้ที่ เว็บไซต์ www.gsb.or.th ตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.

 

 

ข้อ 3 Q : ลูกหนี้สามารถลงทะเบียน จาก โทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) ได้หรือไม่

A : สามารถลงทะเบียนผ่าน ได้ โดย Android 4.0 และ ios 5.0 ขึ้นไป

 

 

ข้อ 4 Q : ลูกหนี้ต้องยื่นเอกสารประกอบอะไรบ้างในการลงทะเบียน

A : ลูกหนี้ (ที่เป็นเจ้าของกิจการและลูกจ้างของกิจการ) ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายขนาดไม่เกิน 5 MB ด้านหน้าของสถานที่ประกอบการหรือหน้าร้าน โดยมีลูกหนี้ในภาพถ่ายด้วย

 

 

ข้อ 5 Q : หากลูกหนี้ต้องการไปลงทะเบียนมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ผ่านสาขาของธนาคารออมสิน ได้หรือไม่

A : ลูกหนี้สามารถติดต่อสาขาของธนาคารได้ โดยธนาคารออมสินสาขาจะช่วยลูกหนี้ดำเนินการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th ให้

 

 

ข้อ 6 Q : ลูกหนี้จะทราบผลการพิจารณาการเข้าร่วมมาตรการได้อย่างไร เมื่อไร

A : ลูกหนี้สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้ ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th 10 วันทำการ หลังจากลงทะเบียนแล้วเสร็จและเมื่อผ่านการพิจารณาจะสามารถยืนยันการเข้าร่วมมาตรการได้ผ่านเว็บไซต์www.gsb.or.th โดยไม่ต้องไปติดต่อที่สาขา

 

 

ข้อ 7 Q : การพักชำระหนี้ 2 เดือน ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกหนี้หรือไม่

A : การพักชำระหนี้ 2 เดือนไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกหนี้

 

 

ข้อ 8 Q : เมื่อครบกำหนดระยะเวลามาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ลูกหนี้จะผ่อนชำระหนี้อย่างไร

A : ลูกหนี้ผ่อนชำระเงินงวดตามสัญญาเดิม โดยเงินต้นและดอกเบี้ยที่พักชำระหนี้ 2 เดือน จะไปชำระงวดสุดท้ายของสัญญา

 

 

ข้อ 9 Q : การพักชำระหนี้ 2 เดือน ธนาคารคิดดอกเบี้ยผิดนัดหรือไม่

A : ในระหว่างที่ลูกหนี้เข้ามาตรการพักชำระหนี้ ธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัด

 

 

ข้อ 10 Q : ลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการ สามารถขอเข้ามาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือนได้หรือไม่

A : ได้ เฉพาะในกรณีที่ลูกหนี้ ประกอบอาชีพเสริมร่วมด้วยและธุรกิจที่เป็นอาชีพเสริมที่นำมาขอสินเชื่อธุรกิจSMEs หรือสินเชื่อธุรกิจห้องแถวกับธนาคารออมสิน

 

 

ข้อ 11 Q : ในกรณีที่ไม่มีคุณสมบัติตาม ข้อ1.หรือไม่ได้สิทธิการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 อย่างไร

A : ธนาคารมีมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ อื่นๆ เช่น การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนสำหรับลูกหนี้รายย่อย ที่มีเงินต้นไม่เกิน 200,000 บาท เป็นต้น

 

 

Q&A มาตรการพักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 2 รอบบัญชี สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและ/หรือสินเชื่อบัตรเงินสด

 

ข้อ 1 Q : มาตรการพักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 2 รอบบัญชี สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและ/หรือสินเชื่อบัตรเงินสด คืออะไร

A : เป็นมาตรการพักชำระหนี้ของกลุ่มนายจ้าง/ลูกจ้างในที่สถานประกอบการต้องปิดกิจการ อันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมาตรการพักชำระหนี้ฯ ธนาคารยังคงคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการใช้จ่ายตามปกติ ทั้งนี้ รายการที่สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ฯ ได้ จะต้องเป็นรายการที่ใช้จ่ายตามปกติ สำหรับรายการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการทุกประเภท จะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ฯ ได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชี วันที่ 10 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564  โดยลูกค้าต้องยืนยันสิทธิ์หลังจากได้รับ SMS ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

 

ข้อ 2 Q : คุณสมบัติของลูกค้าที่ได้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ฯ เป็นอย่างไร

A : เป็นกลุ่มนายจ้าง/ลูกจ้างในที่สถานประกอบการต้องปิดกิจการ อันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ยกเว้นข้าราชการ และพนักงานงานรัฐวิสาหกิจ) และต้องไม่มีสถานะบัญชีที่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน (NPLs) ณ วันที่ยืนยันสิทธิ ยกเว้น ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด ดังนี้

  – ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance

 – ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด ที่เข้าร่วมมาตรการให้ความเหลือผ่อนชำระไม่เกิน 48 งวด

 – รายการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ (Sabaijai On Call) และการผ่อนชำระทุกประเภท

 – ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด ที่เลือกวิธีการผ่อนชำระเป็นแบบหักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit)

 

ข้อ 3 Q : ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ฯ หรือไม่

A : ลูกค้าต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์  โดยลงทะเบียนผ่าน www.gsb.or.th ภายในวันที่ 15 สิงหาคม2564 และธนาคารจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติว่า ลูกค้าที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดหรือไม่

 

ข้อ 4 Q : หลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ฯ ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าลูกค้าได้เข้าร่วมตามมาตรการ

A : ธนาคารจะแจ้งโดยการส่งข้อความสั้น (SMS) ให้กับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขและลูกค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไข ตามมาตรการพักชำระหนี้ฯ

 

ข้อ 5 Q : สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ฯ ที่เข้าเงื่อนไขตามธนาคารกำหนด จะต้องยืนยันรับสิทธิ์อีกครั้งหรือไม่

A : ต้องยืนยันรับสิทธิ์อีกครั้ง หลังจากที่ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ลูกค้าจะได้รับ SMS พร้อม Link เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ โดยลูกค้าต้องยืนยันรับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วัน (ก่อนเวลา 18.00 น.) ก่อนวันสรุปยอดบัญชี

 

ข้อ 6 Q : หากลูกค้าได้รับสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ฯ แล้ว โดยลูกค้ามีการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ (Sabaijai On Call) รวมถึงลูกค้าได้มีการใช้บัตรซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีก ลูกค้าสามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ฯ ได้หรือไม่

A : รายการที่สามารถเข้ามาตรการพักชำระหนี้ฯ ได้ จะเป็นรายการใช้จ่ายตามปกติ สำหรับรายการที่มีการผ่อนชำระทุกประเภทไม่สามารถเข้ามาตรการพักชำระหนี้ฯ ได้

 

ข้อ 7 Q : หากลูกค้าได้รับสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ฯ แล้ว ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย (Statement) จะแสดงยอดอย่างไร

A : ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย (Statement) ในช่องยอดชำระเต็มจำนวน (Full Payment) จะแสดงยอดที่ลูกค้ามีการใช้จ่ายทั้งหมด แต่ในช่องยอดชำระขั้นต่ำ (Minimum Payment) จะแสดงยอดเป็น 0  ในรอบบัญชีที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้  ทั้งนี้ หากลูกค้ามียอดค้างชำระของรอบบัญชีเดิม ธนาคารจะเรียกเก็บยอดรายการดังกล่าวตามปกติ อนึ่ง ในระหว่างที่เข้าร่วมมาตรการฯ ลูกค้าสามารถจ่ายชำระได้ตามปกติ

 

ข้อ 8 Q : ในขั้นตอนของการยืนยันการรับสิทธิ์ หากพบว่า หมายเลขโทรศัพท์ไม่ตรงกับของลูกค้า ต้องทำอย่างไร

A : ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ ผ่านทาง GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888 เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกในระบบงาน ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคารตอนสมัครใช้บริการบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสด

 

ข้อ 9 Q : มาตรการพักชำระหนี้ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดได้กี่รอบบัญชี

A : สูงสุด 2 รอบบัญชี ตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชีวันที่ 10 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 โดยจะต้องยืนยันสิทธิ์ก่อน 1 วัน (ก่อนเวลา 18.00 น.) ก่อนวันสรุปยอดบัญชี หากลูกค้ายืนยันสิทธิ์วันเดียวกับวันที่สรุปยอดบัญชี หรือหลังวันที่สรุปยอดบัญชี จะมีผลในรอบบิลถัดไป ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องยืนยันสิทธิ์หลังจากได้รับ SMS ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในรอบวันสรุปยอดบัญชี วันที่ 30 กันยายน 2564

 

ข้อ 10 Q : หากลูกค้าเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้แล้ว และต้องการออกจากมาตรการ ต้องทำอย่างไร

A : ลูกค้าไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากในช่วงที่ลูกค้าเข้าร่วมมาตรการนั้น ลูกค้ายังสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบัตรเงินสด ได้ตามปกติ  และหากลูกค้ามีความประสงค์ ต้องการชำระเงินตามยอดที่ใช้จ่าย ก็สามารถชำระเงินได้ตามปกติ

 

 

ข้อ 11 Q : หากลูกค้าเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้แล้ว จะส่งผลกระทบกับประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าหรือไม่

A :  ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ หากลูกค้าไม่ได้ชำระเงินในช่วงระหว่างที่เข้าร่วมมาตรการ จะไม่ส่งผลกระทบกับประวัติการชำระหนี้ของลูกค้า

 

Skip to content