วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “เช่ารถยนต์ประจําตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายหรือ เทียบเท่า จํานวน ๒๖ คัน ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) เนื่องจาก ตามหนังสือ บรก.ส.ซ.๓๐๗/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มี.ค.๖๑ หน่วยงานขอแก้ไขแผนงานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า จำนวน ๒๖ คัน”

“เช่ารถยนต์ประจําตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายหรือ เทียบเท่า จํานวน ๒๖ คัน ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) เนื่องจาก ตามหนังสือ บรก.ส.ซ.๓๐๗/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มี.ค.๖๑ หน่วยงานขอแก้ไขแผนงานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า จำนวน ๒๖ คัน”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content