วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พ.ค. 64 โดยใช้งบประมาณจากงาน : รายการก่อหนี้ผูกพันจากการประมาณการกรอบวงเงิน ปี 2564-2570 ค่าเช่ายานพาหนะ

เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พ.ค. 64 โดยใช้งบประมาณจากงาน : รายการก่อหนี้ผูกพันจากการประมาณการกรอบวงเงิน ปี 2564-2570 ค่าเช่ายานพาหนะ

วงเงินงบประมาณ

715,735,800.00

วันที่ประกาศ : 28 พ.ค. 2564
Skip to content