วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > มติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

มติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content