วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อการสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตามเกณฑ์ Market Conduct และสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน / ลูกจ้าง เกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อการสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตามเกณฑ์ Market Conduct และสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน / ลูกจ้าง เกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,831,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,291,686.25

วันที่ประกาศ : 14 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content